Mặt bằng
Sơ đồ căn hộ Tháp A

Sơ đồ căn hộ Tháp A

Sơ đồ căn hộ Tháp A và B tầng 17

Sơ đồ căn hộ Tháp A và B tầng 17

Sơ đồ căn hộ Tháp B

Sơ đồ căn hộ Tháp B